عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/200 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/3/20

احتساب ايام بازداشت قبلي

تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي عطف بماسبق ميشود


روابط زیرمجموعه