عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/12754 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/12/9

هزينه شکايت کيفري (دولت)

دولت از پرداخت هزينه شکايت کيفري معاف است.


روابط زیرمجموعه