عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1316 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/6/7

وکالت در دادسراي انقلاب

در دادسراي انقلاب نيز متهم و شاکي خصوصي ميتوانند وکيل داشته باشند 0