عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/12965 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/12/16

نمايندگي دادستان براي ورود به محل هاي محصور

براي ورود به محل هاي محصور نمايندگي دادستان لازم است 0


روابط زیرمجموعه