عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سئوال

اگر دادگاه صادر کننده قرار اناطه آنرا نقض کند رسيدگي ماهوي در صلاحيت چه دادگاهي است؟