عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10490 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/17

مرجع رسيدگي به جرائم مسئولين اتحاديه هاي صنفي

جرائم مسئولين اتحاديه هاي صنفي در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي عمومي است 0