عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2329 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/5/27

ماده 348 قانون آئين دادرسي کيفري

ماده 348 قانون آئين دادرسي کيفري به اعتبار خود باقي است 0


روابط زیرمجموعه