عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2015 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/5/26

قرار وثيقه بازپرس که منجر به بازداشت متهم ميگردد 0

قرار وثيقه بازپرس که منجر به بازداشت متهم گردد قابل اعتراض است.


روابط زیرمجموعه