عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/12968 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/12/10

قرار جلب به دادرسي و اعتراض به آن

قرار جلب به دادرسي قابل اعتراض است.


روابط زیرمجموعه