عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/763 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/2/5

فک وثيقه به درخواست وثيقه گذار

وثيقه گذار نميتواند با حاضر نمودن متهم در مرجع قضائي (بدون اينکه احضار شده باشد) فک وثيقه را درخواست نمايد 0


روابط زیرمجموعه