عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/12543 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/12/8

عدم شناسائي يا عدم دستگيري متهم

صرف عدم شناسائي يا عدم دستگيري متهم مجوز صدور قرار منع پيگرد نيست