عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11541 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/7/10

صلاحيت دادسراي عمومي و دادسراي انقلاب درمورد جرائم متعدد

در صورت ارتکاب جرائم مختلفي که بعضي از آنها در صلاحيت مراجع قضائي عمومي و برخي ديگر در صلاحيت دادسراي عمومي ميباشد بايد رسيدگي به هر جرمي در دادگاه صالح از براي رسيدگي به آن جرم انجام پذيرد .


روابط زیرمجموعه