عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/13218 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/12/26

دستور تيراندازي از طرف دادستان

صدور دستور تيراندازي به مامورين انتظامي از طرف دادستان يا ساير مقامات قضائي فاقد مجوز قانوني است 0