عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/12970 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/12/23

جلب کفيل

جلب کفيل فاقد مجوز قانوني است 0