عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10541 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/30

تجديد نظرخواهي شاکي خصوصي از حکم برائت

اگر شاکي خصوصي از حکم برائت متهم تجديد نظر بخواهد هزينه موضوع ماده 316 قانون آئين دادرسي کيفري را نبايد بپردازد 0


روابط زیرمجموعه