عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/5433 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/24

انتخاب قضات بعنوان کارشناس در تعيين ارش

انتخاب قضات بعنوان کارشناس براي تعيين ارش صحيح نيست 0