عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

با توجه به ماده 588 قانون تجارت، چون شکايت از احکام و قرارهاي مراجع قضائي از حقوقي نيست که مختص انسان باشد، اشخاص حقوقي ميتوانند نسبت به احکام يا قرارها درصورتيکه بضرر آنان باشد اعتراض نمايند 0


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه