عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10659 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/29

ابلاغ قرار موقوفي تعقيب

ابلاغ قرار موقوفي تعقيب که با گذشت شاکي صادر ميگردد به شاکي لازم است 0