عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/7887 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/12/18

ماده (441) قانون آيين دادرسي مدني مربوط به عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محلي است و تسري آن به اجراي قرار کارشناسي مجوز قانوني ندارد .


روابط زیرمجموعه