عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10488 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/30

مرجع معطي نيابت قضايي مي تواند اختيار تعيين کارشناس و ميزان دستمزد و اختيارات لازم ديگر را به مرجع مجري نيابت قضايي بدهد 0