عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1095 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/4/15

اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت کارشناسي نيز ممکن است مورد استناد قرارگيرد .


روابط زیرمجموعه