عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1260 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/11/5

ناقص بودن تمبر وکالتنامه از موارد صدور اخطار رفع نقص نيست .


روابط زیرمجموعه