عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/3248 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/6/9

قانون ابطال و فروش رقبات، آب و اراضي مصوب 1371 فقط شامل وقف عام است و به وقف خاص تسري ندارد


روابط زیرمجموعه