عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1250 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/2/3

از دو رأي صادره در يک موضوع از دو دادگاه، راي سابق الصدور معتبر است