عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1313 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/2/26

نظريّه 1313/7 ـ 1375/2/26 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه


روابط زیرمجموعه