عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

با توجه به اين که در صورت پرداخت ديه موردي براي مطالبه ضرر و زيان نسبت به اعضاي صدمه ديده يا از بين رفته نيست ماده (66) قانون تأمين اجتماعي با اين عبارت “ درصورتي که ثابت شود وقوع حادثه مستقيما ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف کارفرما يا نمايندگان او بوده، سازمان تأمين خدمات درماني و هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمريها و غيره را پرداخت نموده و طبق ماده (55 (اين قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد چگونه قابل توجيه است؟


روابــــط صریـــــــــح