عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/4233 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/12/20

ديه بدل از عضو فائت و نقص ناقص بوده و با ضرر و زيان ناشي از جرم تفاوت دارد و لذا منافاتي با ماده (66) قانون تأمين اجتماعي ندارد.


روابط زیرمجموعه