عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/7916 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/12/16

رأي کميسيون ماده (77) قانون شهرداريها، قابل ابطال يا توقيف به وسيله دادگاههاي عمومي طبق ماده (5) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون و ثبت و... نيست


روابط زیرمجموعه