عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/3631 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/7/10

ابلاغ و اعلام احکام و اخطاريه هاي شهرداري داراي مقررات خاص نيست، لذا بهتر است طبق قانون آيين دادرسي مدني عمل شود


روابط زیرمجموعه