عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

از مفهوم ماده (77) قانون شهرداري مصوب سال 1334 انحصاراً و فقط تشکيل يک کميسيون استنباط نميگردد چنانچه افزايش پرونده ها ضرورت به تشکيل کميسيون بيشتر از يک کميسيون را ايجاب نمايد، تشکيل چند کميسيون هم عرض با رعايت همان قانون بلا اشکال به نظر مي رسد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه