عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

کميسيون ماده 100 و قانون شهرداريها بايد با توجه به واقعيت موجود و مطابق قانون رأي بدهد، اين کميسيون تابع نظر شهرداري نيست. بنابراين اگر تشخيص دهد که عدم رعايت اصول فني، بهداشتي يا شهرسازي در حدي است که با اخذ جريمه و ايجاد تنبيه قابل اغماض است مي تواند راي به پرداخت جريمه بدهد. در غير اين صورت چنانچه عدم رعايت اصول مزبور در حدي است که ممکن است موجب خرابي و بروز حوادث نامطلوب شود و يا به بافت شهر لطمه بزند و يا اصول شهرسازي رعايت نشده باشد مي تواند حکم به تخريب آن صادر کند هرچند شهرداري مايل به اخذ جريمه باشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه