عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2295 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/4/6

رأي کميسيون ماده (100) به تخريب بنا به لحاظ عدم رعايت اصول فني و بهداشتي در هر حال لازم الاجرا است اگر چه شهرداري مايل به اخذ جريمه باشد


روابط زیرمجموعه