عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2955 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/7/14

اراضي موضوع ماده (56) ف نون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ملي قابل تملک نيست


روابط زیرمجموعه