عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/4901 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/7/13

ماده (19 قانون اصلاحات اراضي در رابطه با اجراي مقررات مواد اصلاحي (147 و 148) قانون اصلاحي قانون ثبت لازم الرعايه نيست ولي در موارد ديگر کماکان معتبر است


روابط زیرمجموعه