عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1154 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/3/6

مواد (46 تا 48) قانون ثبت به قوت خود باقي است النهايه در صورت اقرار طرفين به وقوع معامله مانعي از جهت قبول آن نخواهد بود.


روابط زیرمجموعه