عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1051 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/3/20

نظريه 1051/7 ـ 1375/3/20 اداره كل حقوقي قوه‏ قضائيه


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه