عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/5652 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/10/13

نظريه 5652/7 ـ 1375/10/13 اداره كل حقوقي قوه‏ قضائيه


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه