عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

آيا در مورد اعتراض اشخاص به رأي صادره از طرف هيأت رسيدگي به اسناد عادي موضوع قانون اصلاح مواد (1، 2 و 3) اصلاح موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370، دادخواست بايد به طرفيت اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه داده شود يا به طرفيت هيأت حل اختلاف.


روابــــط صریـــــــــح