عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/4833 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/8/6

حقوق وظيفه بازماندگان متوفي، جزء ماترک نيست و طبق ضوابط ارث تقسيم نمي شود، متساوياً تقسيم ميگردد.


روابط زیرمجموعه