عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1674 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/4/7

استفاده زن از کمک عائله مندي مشروط به اين است که به تنهايي متکفل مخارج فرزندان باشد.


روابط زیرمجموعه