عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/7104 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/11/17

تشخيص سن مستخدم از روي شناسنامه اي است که در زمان استخدام به سازمان متبوع داده شده است .


روابط زیرمجموعه