عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/281 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/2/22

در صورت فوت شوهر يا مطلقه شدن زوجه، برقراري مجدد کمک هزينه عائله مندي براي فرزندش منع قانوني ندارد.


روابط زیرمجموعه