عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1838 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/6/25

مدارس غيرانتفاعي تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 نيستند.


روابط زیرمجموعه