عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1568 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/3/19

تخليه محل کار از طرف مستأجر، موجب اسقاط حق مطالبه حق کسب و پيشه است .