عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

طبق مفاد اجاره نامه عادي توافق شده در صورت بروز اختلاف به داور مرضي الطرفين ارجاع شود و رأي داور بين آنان لازم الاجرا باشد. آيا شرط ارجاع امر به داروي با ما ده (30) قانون روا بط موجر و مستأجر سال 1356 برخورد ندارد؟


روابــــط صریـــــــــح