عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/28 در تاریخ 1375/4/6

نظريّه 28/7 ـ 1375/4/6 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه