عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

چنانچه محلي را به طور مطلق، بدون ذکر اين که جهت سکونت است يا کسب يا تجارت و بدون اينکه حق انتقال به غير سلب شده باشد به مستأجر واگذار شده ا!ست، آيا با عنايت به اطلاق فوق، مستأجر حق انتقال به غير يا حق تغيير سکونت به تجارت و يا بالعکس را تا پايان مدت اجاره دارد يا خير؟