عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/7922 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/12/25

مستاجر محل مسکوني که با اجازه مالک، مورد اجاره را به غير واگذار نموده بعد از انقضاي مدت اجاره، چنانچه مدت اجاره خودش با مالک باقي باشد حق درخواست تخليه، عليه منتقل اليه را دارد و اگر مدت منقضي شده باشد چنين حقي ندارد.