عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2419 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/4/26

رسيدگي قبلي قاضي در سمت قاضي تحقيق موجب رد قاضي در مقام حاکم دادگاه نيست .