عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/10196 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/19

سابقه موضوع ماده (108) قانون آيين دادرسي مدني در هر مرحله دادرسي براي همان مرحله قابل اعمال است


روابط زیرمجموعه